Betingelser for brug af Varefakta

BETINGELSER FOR BRUG AF VAREFAKTA PÅ VARER

 

Firma: __________________________ (i det følgende kaldet kunden)

1. Varefaktas bomærke
Varefaktas bomærke kendetegner frivillige, oplysende og kontrollerede varedeklarationer, der er godkendt af Varefakta. Varefaktas formål er at virke for frivillig anvendelse af oplysende mærkning af brugsegnede varer eller tjenesteydelser til forbrugere. Mærkningen skal bestå i deklaration af indhold og/eller egenskaber og lignende.
Varefaktas bomærke, VAREFAKTA, er indregistreret i Patent- og Varemærkestyrelsen som fællesmærke nr.  FR 00.016 1973

2. Mærkningstilladelse
Tilladelse til at benytte Varefaktas bomærke gives i henhold til indgået samarbejdsaftale, Varefakta -forskrifterne for de forskellige varer og til nærværende Betingelser for brug af VAREFAKTA på varer.

3. Prøvning/analyse før mærkning
Inden mærkningstilladelse gives, kan Varefakta lade foretage prøvning/analyse af den vare, der ønskes forsynet med VAREFAKTA.
Regler for og omfanget af prøvningen/analysen fastsættes af Varefakta og fremgår af Varefakta-forskrifterne for de forskellige varetyper.
Omkostningerne ved prøveudtagning og prøvning/analyse afholdes af ansøgeren, uanset om der opnås mærkningstilladelse eller ej.

Prøver af dagligvarer indkøbt af eller leveret til Varefakta returneres ikke efter afsluttet afprøvning, med mindre det aftales.

4. Afgift
Kunden betaler for brug af VAREFAKTA i en abonnementsordning.
Betaling sker forud for et år ad gangen.

Herudover faktureres timeforbrug på grundlag af et af Varefakta s medarbejdere ført time-sagsregnskab og betales bagud – normalt månedsvis. Der arbejdes med konsulenttimer for arbejde med deklarationer, stikprøvekontrol, rådgivning o.l. og assistenttimer for arbejde med registrering, renskrift, kopiering, pakning, frankering o.l.

Ca. to måneder inden udløbet af abonnementsperioden sender Varefakta en liste til kunden over de af kundens varer, der er registreret med VAREFAKTA. Kunden returnerer listen med evt. ændringer påført.

Listen danner grundlag for opkrævning af abonnementsafgift og for indkaldelse af varer til stikprøvekontrol.

Såfremt kunden ønsker særligt specificerede fakturaer, faktureres dette arbejde til gældende assistenttimesats.
Arbejdssproget er dansk, og eventuelle oversættelser betales af kunden.
Abonnementsafgift for mærkningstilladelser, der opsiges eller tilbagekaldes af Varefakta på grund af misbrug eller lignende, refunderes ikke.

Hvis samarbejdet afbrydes af en af parterne, herunder som følge af den ene af parternes misligholdelse af aftaleforholdet eller udefrakommende forhold, som Varefakta ikke har indflydelse på, er kunden forpligtet til at betale det af Varefakta allerede udførte arbejde og eventuelle udlæg til underleverandører.

5. Opsigelse
Abonnementet er gældende i 1 år, men forlænges automatisk, med mindre det opsiges af en af parterne senest 6 måneder før udløbet af abonnementsperioden.

6. Stikprøvekontrol
Ca. en gang om året kan Varefakta på eget laboratorium, eksterne laboratorier eller prøvningsinstitutter efter Varefaktas valg lade foretage stikprøvekontrol af varer med VAREFAKTA som angivet i Varefakta-forskrifterne for de enkelte varetyper for at sikre, at varen vedvarende er i overensstemmelse med deklarationen.

Varefakta sørger for indkøb af varerne i detailhandlen.

Omkostninger til indkøb og analyse/prøvning af varer i forbindelse med stikprøvekontrol afholdes af kunden og betales direkte til laboratorium/ prøvningsinstitut.
Omkostninger til forsøg på indkøb af varer, der ikke er opsagt af kunden, men ikke er i handelen, pålægges kunden,
Eventuelle rabatter opnået af Varefakta tilskrives kunden fuldt ud.

Prøver af dagligvarer indkøbt af eller leveret til Varefakta returneres ikke efter afsluttet afprøvning, med mindre det aftales.

7. Varefaktas udformning
Deklarationsfeltet må ikke indeholde andre oplysninger end dem, der er anført i Varefakta-forskrifterne for den pågældende vare.
Varefakta kan stille krav om og give tilladelse til tilføjelser i VAREFAKTA.
VAREFAKTA skal være holdbar, tydelig og letlæselig i købsøjeblikket.
Det er kundens ansvar, at mærkningen følger varen uændret, selv om varen passerer gennem flere handelsled. Mærkningen skal være anbragt på eller i forbindelse med varen, som angivet i Varefakta -forskrifterne.
Opbygning af VAREFAKTA, herunder frivillige oplysninger der kan angives udover forskriftens krav, aftales specifikt med Varefaktas konsulenter, så snart samarbejdet indledes.

8. Retningslinier ved layout af VAREFAKTA
Varefaktas regler er, at tekst og symboler skal være i en farve, der afviger fra baggrunden, og der skal anvendes størst mulig typestørrelse. En typestørrelse på 8 punkt (ca. 2 mm) anses for at være mindste letlæselige størrelse.

Fødevarer følger dog den til enhver tid gældende forordning vedr. mærkning. Såfremt minimumskrav til skriftstørrelsen lempes i forordningen i forhold til ovenstående, vil Varefaktas regler være gældende.

Er det ikke muligt at anvende Varefaktas regler, må der søges dispensation hos Varefakta til at anvende mindre typer.
Bomærket skal placeres i deklarationsfeltet og være så stort, at ordene VAREFAKTA KONTROLLERET tydeligt kan læses. Det anbefales, at deklarationsfeltet omgives af en ramme til afgrænsning fra anden tekst. Bomærket og rammen trykkes i en og samme farve, der kan vælges efter ønske.

9. Forretningsgang ved godkendelse af Varefakta
Al kommunikation foregår som udgangspunkt mellem Varefakta og kunden. Når det er formålstjenligt, kan Varefakta efter aftale med kunden også tage kontakt direkte til underleverandører, reklamebureau m.fl.
Det er kundens ansvar, at Varefakta får adgang til alle de i henhold til Varefakta -forskrifterne for de pågældende varer nødvendige oplysninger, samt at Varefakta til enhver tid er bekendt med kundens relevante adresser.

For levnedsmidler:
Kunden sender udfyldt recept-/specifikationsskema med tilhørende dokumentation i form af datablade, analyseresultater i henhold til Varefakta -forskrifterne samt så vidt muligt en prøve af varen til Varefakta. På baggrund heraf udarbejder Varefakta et udkast til VAREFAKTA.

Recept- og specifikationsskemaer findes på dansk og engelsk
Se også nedenfor: “For alle typer varer:”.

For nonfood varer:
Kunden sender udfyldt recept-/specifikationsskema med dokumentation i henhold til Varefakta -forskrifterne, samt så vidt muligt en prøve af varen til Varefakta. På baggrund heraf udarbejder Varefakta udkast til VAREFAKTA. Kunden kan også fremsende udkast til VAREFAKTA, som gennemgås af Varefakta.
Se også nedenfor: “For alle typer varer:”.

For alle typer varer:
Varefakta sørger for, at teksten i VAREFAKTA opfylder kravene i Varefakta-forskrifterne og dermed i lovgivningen.

Udkast til VAREFAKTA, der samtidig registreres som mærkningstilladelse, sendes til kunden.
Kunden sender derefter Varefakta-deklarationen til opsætning. Der må kun foretages ændringer i oplysninger eller rækkefølge i VAREFAKTA efter forudgående aftale med Varefakta.

Varefakta skal have tilsendt korrekturtryk eller layout, så vidt muligt i naturlig størrelse af hele emballagen eller etiketten for alle varer inden trykning.
Varefakta gennemgår både teksten i VAREFAKTA og den øvrige tekst på emballagen/etiketten og rådgiver kunden for i størst muligt omfang at sikre, at tekst og illustrationer ikke er i modstrid med oplysningerne i VAREFAKTA, og at tekst og/eller illustrationer ikke vurderes at kunne virke vildledende.
Varefakta returnerer korrekturtryk/layout med eventuelle bemærkninger og konsulentens initialer til kunden.

Først når der foreligger en af Varefakta godkendt og underskrevet (initialer) korrektur, må emballagen trykkes med VAREFAKTA påtrykt.
For varer, hvor der medfølger en brugsanvisning, skal denne også fremsendes til Varefakta til eventuel kommentering og godkendelse jvf. Varefakta -forskrifterne.

Når den færdige emballage og evt. brugsanvisning foreligger, skal Varefakta have tilsendt et eksemplar af hver.
Enhver ændring ved varen og/eller emballagen skal meddeles Varefakta, inden ændringen foretages.
Klicheaftryk eller elektronisk udgave af Varefaktas bomærke fås ved henvendelse til Varefakta.

Ved forsendelse af deklarationer og/eller rapporter m.m. pr. e-mail vil det i tvivlstilfælde altid være Varefaktas papirkopi, der er gældende. Varefakta påtager sig intet ansvar for, om indholdet af e-mails, efter afsendelse fra Varefakta, kommer til tredjemands kendskab.

10. Markedsføring
Varefaktas bomærke kan anvendes i markedsføringen, men normalt kun sammen med ledsagende tekst på en sådan måde, at bomærket ikke står alene. Såfremt bomærket ønskes anvendt uden ledsagende tekst, kræver dette tilladelse fra Varefakta.
Det kan i øvrigt anføres, at varen er deklareret med VAREFAKTA, og at oplysningerne i deklarationen kontrolleres af Varefakta.
Derimod må der ikke gives indtryk af, at Varefakta godkender eller anbefaler varen eller virksomheden som sådan eller indestår for den konkrete vares kvalitet, brugbarhed eller sikkerhed.
Tekster, hvor Varefakta eller VAREFAKTA nævnes, skal godkendes af Varefakta.

11. Fortegnelse over kunder
Varefakta udfærdiger en fortegnelse over kunderne. Fortegnelsen er offentliggjort på Varefakta s hjemmeside www.varefakta.dk.

12. Revision af VAREFAKTA-forskrifter
Såfremt Varefakta foretager ændringer i en gældende Varefakta-forskrift, vil Varefakta, hvis Varefakta skønner dette forsvarligt, fastsætte rimelige overgangsperioder for kundens gennemførelse af ændrede deklarationer og eventuel ændring af omfattede varer.
Fastsættes der ved ændring af en gældende Varefakta-forskrift en sådan overgangsperiode, som er kortere end den efter punkt 5 gældende tidligst mulige ophørsdato for kundens abonnement, forkortes det i punkt 5 anførte opsigelsesvarsel, således at kunden kan opsige abonnementet til ophør ved overgangsperiodens udløb.
Dette gælder dog ikke for deklarationer, som skal ændres som følge af ændringer i lovgivningen.

13. Fortrolighed
Alle oplysninger, som Varefakta modtager om kunden og kundens varer, behandles som fortrolige og vil ikke uden særlig tilladelse fra kunden anvendes til andre formål end dem, den indgåede samarbejdsaftale omfatter.

Undtaget herfra er oplysninger i VAREFAKTA fra det tidspunkt, mærkningstilladelsen er givet.

14. Varefakta’s erstatningsansvar
14.1
Inden for den forsikringssum, som på anmeldelsestidspunktet står til rådighed på Varefaktas til enhver tid værende erhvervs- og produktansvarsforsikring, er Varefakta erstatningsansvarlig for eget udført arbejde efter dansk rets almindelige regler.

14.2
I det omfang et erstatningskrav overstiger den forsikringssum, som på anmeldelsestidspunktet står til rådighed på Varefaktas til enhver tid værende erhvervs- og produktansvarsforsikring, fraskriver Varefakta sig ethvert erstatningsansvar, herunder produktansvar eller lignende over for kunden eller senere omsætningsled for varer påført VAREFAKTA.

14.3
Såfremt erstatningsansvar måtte blive pålagt Varefakta af tredjemand, er Varefakta berettiget til umiddelbart at kræve pålagte erstatningsbeløb, sagsomkostninger mv. godtgjort af kunden, i det omfang disse erstatningsbeløb, sagsomkostninger mv. overstiger den forsikringssum, som på anmeldelsestidspunktet står til rådighed på Varefakta ’s til enhver tid værende erhvervs- og produktansvarsforsikring.

14.4
Varefakta er i intet tilfælde erstatningsansvarlig for kundens driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab. Kunden er også forpligtet til at holde Varefakta skadesløs for alle sådanne indirekte tab, som måtte blive rejst mod Varefakta af tredjemænd.

14.5
Såfremt der i markedsføringen, herunder i en med VAREFAKTA-mærket deklaration, jf. pkt. 9, afgives garantierklæringer over for kundens kunder eller senere omsætningsled, må der i denne forbindelse ikke gives indtryk af, at Varefakta hæfter for garantiforpligtelsen.

15. Tilbagekaldelse af mærkningstilladelse i forbindelse med misbrug
Varefakta kan med øjeblikkelig virkning tilbagekalde en mærkningstilladelse,

  • hvis kunden bruger mærket på eller i forbindelse med varer, som ikke er i overensstemmelse med Varefakta -forskrifterne, eller som ikke er omfattet af tilladelsen
  • hvis kunden benytter bomærket i markedsføringsøjemed på en måde, der kan være vildledende, eller
  • hvis kunden i øvrigt overtræder nærværende Betingelser for brug af VAREFAKTA eller andre, nuværende eller senere, regler fastsat af Varefakta, som ligger til grund for mærkningstilladelsen.

16. Anden tilbagekaldelse af mærkningstilladelse
Kundens konkurs, likvidation, forretningsoverdragelse eller lignende skal meddeles Varefakta, som i så fald er berettiget til med øjeblikkelig virkning at tilbagekalde en mærkningstilladelse.
Ved forretningsoverdragelse skal også forstås overdragelse af den bestemmende indflydelse i et aktie- eller anpartsselskab eller anden juridisk person.

17. Appel
Virksomheder, organisationer og institutioner, der har retslig interesse i en afgørelse truffet om udstedelse eller tilbagekaldelse af en Varefakta -mærkningstilladelse eller om ændring af vilkårene for brug af Varefaktas bomærke – bortset fra prisen på Varefaktas ydelser – kan klage til Varefaktas bestyrelse over den trufne afgørelse. Hvis klageren ikke får medhold i sin klage, kan afgørelsen inden 4 uger begæres forelagt for en voldgiftsret.
Voldgiftsretten består af en af Varefakta og en af klageren (klagerne) udpeget voldgiftsmand. Kan voldgiftsmændene ikke nå til enighed, udpeges en opmand af præsidenten for Sø- og Handelsretten i København. Voldgiftsretten bestemmer selv sin procedure og afgør fordelingen af omkostningerne i forbindelse med dens arbejde.
Voldgiftsrettens afgørelse er endelig.
Den klagende virksomhed, organisation eller institution, der ønsker et spørgsmål afgjort ved voldgift, skal med angivelse af navnet på den pågældende voldgiftsmand give Varefakta meddelelse herom ved anbefalet brev. Varefakta skal senest 14 dage efter at have modtaget brevet meddele navnet på Varefaktas voldgiftsmand, hvorefter de to voldgiftsmænd træder sammen for at tilrettelægge sagens førelse.

18. Brug af bomærket ved opsigelse eller tilbagekaldelse
Efter udløbet af abonnementsperioden, eller efter bomærket er tilbagekaldt af Varefakta, skal kunden standse brugen af bomærket og af enhver reklametryksag eller markedsføringsaktivitet, der indeholder bomærket eller refererer til det. Emballage påført bomærket under abonnementsperioden må kun anvendes efter abonnementsperiodens udløb eller bomærkets tilbagekaldelse, hvis bomærket og Varefakta-nummeret effektivt fjernes.
Efter opsigelse af abonnementet skal kunden betale abonnement for de varer, der findes i handelen med VAREFAKTA, ligesom der i henhold til nærværende Betingelser vil blive foretaget stikprøvekontrol.
Hvis en kunde efter abonnementsperiodens ophør har udmeldt alle varer med VAREFAKTA, men fortsat markedsfører varer med anvendelse af VAREFAKTA, pålægges kunden at betale et beløb svarende til sædvanlig abonnementsafgift med et tillæg på 50 % for den periode, kunden har anvendt mærket samt en faktura for det arbejde, Varefakta har udført i forbindelse med den ulovlige brug.
Herudover har Varefakta ret til at forlange, at kunden straks bringer den ulovlige brug til ophør.

19. Orienteringspligt ved ophør af et abonnement
Ophører et abonnement jf. pkt. 18, er kunden forpligtet til ved eventuelt salg af varer med VAREFAKTA til grossistled at gøre køberen opmærksom på, at de solgte varer ikke lovligt kan videresælges efter kundens abonnement er ophørt, hvis ikke køberen tegner abonnement hos Varefakta eller effektivt bortfjerner bomærket fra de pågældende varer.

20. Løbende revision
Nærværende betingelser revideres løbende. I det omfang Varefakta vurderer, at en revision af betingelserne medfører væsentlige forpligtelser for kunden, vil kunden skriftligt blive orienteret om ændringen. De gældende betingelser findes dog altid på www.varefakta.dk.

 

Revideret juni 2010.
Tilrettet december 2011 og april,  august 2013 og juli 2015.

 

Læst og tiltrådt af kunden

 

___________________, den ___________________201

 

 

____________________________________________________________________
Underskrift                                                             Underskrevet af: (Navn med blokbogstaver)

 

____________________________________________

Firmanavn (stempel)


Hent Betingelser for brug af VAREFAKTA på varer her