Symboler

Faresymboler

Hvad skal du passe på og hvad du skal huske

Hvad betyder faresymbolerne?
De orange faremærker, vi har været vant til, erstattes med nye rød/hvide piktogrammer.
De nye farepiktogrammer bliver uden de forklarende ord, som vi kender i dag.
Til gengæld kommer der to signalord, nemlig ”Advarsel” og ”Fare”, som beskriver graden af fare ved anvendelse af et rengøringsmiddel eller kemikalie. Fare er værre end advarsel. Om der står ”Fare” eller ”Advarsel” afhænger af typen af rengøringsmiddel/kemikalie og er derfor ikke angivet ved eksemplerne.

De nye symboler ser sådan ud:
Fysiske farer

Brandfare Eksplosionsfare Brandnærende
Gasser under tryk Metalætsende

 

Sundhedsfarer:

Akut giftig (farlig) Ætsningsfare og alvorlige
øjenskader
Akut giftighed (mindre
farlig), irritation,
allergi ved hudkontakt,
narkotisk virkning
 
  Allergi ved indånding,
kræftfremkaldende,
mutagent, skader på
forplantningsevnen,
lungeskader ved
indtagelse m.m

 

Miljøskadelig:

Miljøskadelig

 

 

Under symbolerne har vi skrevet, hvornår de bruges. Forklaringerne kommer ikke med på emballagerne.
Hent som word