Forskrifter

Varefakta-mærkningen findes på fødevarer, nonfood dagligvarer, dyrefoder, børneomsorgsprodukter, kosmetik, feminine hygiejneprodukter, cykellåse, barnevognsseler og meget mere.

Her kan du downloade Varefaktas forskrifter og finde en oversigt over de krav Varefakta stiller til de produktkategorier, der kan kan mærkes med Varefaktas logo.

Find forskrifter

FORSKRIFTER FOR FØDEVARER

FORSKRIFTER FOR DYREFODER

FORSKRIFTER FOR kosttilskud

FORSKRIFTER FOR børneprodukter

FORSKRIFTER FOR kosmetiske produkter

FORSKRIFTER FOR FEMININE HYGIEJNEPRODUKTER

FORSKRIFTER FOR kemisk-tekniske produkter

FORSKRIFTER FOR HUSHOLDNINGSARTIKLER

FORSKRIFTER FOR cykellåse

Om Varefaktas forskrifter

Dansk Varefaktadeklarations-Nævn (Varefaktas tidl. navn) bliver stiftet den 5. november 1957 ved samarbejde mellem organisationer og institutioner indenfor handel, håndværk, industri og forbrugere.

Nævnet nedsatte en række udvalg, der i udvalgsarbejdet skulle udarbejde forskrifter, hvori der blev stillet minimumskrav, der sikrede at en række forbrugerprodukter, var brugsegnede. Grundlaget for alle Varefakta-deklarationer er de dertilhørende forskrifter. Forskrifterne er regelsættet for deklarering af de forskellige varegrupper.
Forskrifterne udarbejdedes af Dansk Varefaktadeklarations-Nævn i samarbejde med et forskriftsudvalg, som bestod af repræsentanter fra industri, handel, forbrugere og testlaboratorier. På denne måde blev det nemmere for forbrugeren at få oplysninger om det enkelte produkt; de blev sikret korrekte oplysninger og de fik mulighed for at sammenligne informationen med lignende produkter.

I dag er Varefaktas formål fortsat at sikre, at et pågældende produkt kan markedsføres og sælges til forbrugeren i overensstemmelse med gældende national lovgivning og evt. dertilhørende EU-lovgivning. Derudover skal produktet leve op til en række minimumskrav opstillet af Varefakta indenfor fx sikkerhed og funktionalitet. Varefaktas krav til de enkelte produktkategorier går ud over lovgivningen og er hermed ofte mere strikse end lovgivningen. Kravene er specificeret i Varefaktas forskrifter. 

Forskrifterne er altså en slags opskrift, der foreskriver hvilke krav der er til de enkelte produkter og hvordan et produkt skal mærkes, testes og kontrolleres. Således at produkter med Varefakta-mærket opfylder de samme krav og at man kan vende tilbage til en vare og vide at den opfylder de samme krav som sidste gang

Den formelle definition på Varefatas forskrift

Dokument til fælles og gentagen anvendelse, der giver regler eller retningslinjer for deklarering, dokumentationskrav, tests og kontrol af en pågældende produktkategori.

En typisk forskrift inddeles med:

 • forskriftens gyldighedsområde, en beskrivelse af, hvad forskriften omhandler samt en afgrænsning af forskriftens anvendelse
 • Varefaktas minimumskrav til den pågældende produktgruppe, 
 • definition og forklaring af grundlæggende termer og
 • redegørelse om symboler og forkortelser.

Forskriftens centrale del rummer:

 • krav til oplysninger i Varefakta-deklarationen,
 • Varefakta-deklarationens udformning,
 • en række eksempler på udformning af deklarationer med Varefakta-logo,
 • en udspecificering af krav til de enkelte oplysninger,
 • krav til brugsanvisning, hvis dette er relevant for det pågældende produkt samt
 • beskrivelse af Varefaktas obligatoriske stikprøvekontrol af varer med Varefakta-logo samt dertilhørende kontrolresultater og kontrolomkostninger
 • bilag med udspecificering af tests.

Giv din mening til kende om Varefaktas forskrifter

Varefaktas forskrifter er i løbende høringsproces og alle inviteres til at kommentere på Varefaktas forskrifter.

En høring er din og andre interessenters mulighed for at give jeres mening til kende, om hvilke krav I mener, der bør blive stillet til eksempelvis kosmetik, fødevarekontaktmaterialer eller barnevognsseler.

I Varefaktas høringsportal giver vi dig som forbruger, producent eller leverandør mulighed for og adgang til at deltage i høringer og følge den demokratiske proces. Her kan du se høringer, afgive høringssvar og læse andres høringssvar.

Ønsker du, at afgive et høringssvar skal du udfylde formularen til højre.

Kommentarer og forslag vurderes af Varefakta og dit svar vil efterfølgende blive uploadet her på siden.

Varefakta passer godt på dine personoplysninger, og vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med den gældende databeskyttelsesforordning og databeskyttelseslov. Du kan læse mere om vores databehandling og dine rettigheder i vores privatlivspolitik. Du kan til enhver tid trække dit høringssvar tilbage.

HVEM SKAL JEG KONTAKTE, HVIS JEG HAR BRUG FOR HJÆLP?

Få svarene på nogle af de mest stillede spørgsmål. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på varefakta@varefakta.dk eller telefon (+45) 46 30 45 00.

Varefakta stiller krav til forbrugerprodukter

I hverdagen tænker vi sjældent over, at der er opsat forskrifter og dertilhørende krav til forskellige forbrugerprodukter – selvom mange af dem har stor betydning for os.

De fleste af os har nok en forventning om, at der er ”styr på tingene” og at der bliver ført kontrol med de produkter, der sælges i Danmark, hvad enten det er foder til dit kæledyr, dit barns multivitaminpiller, din cykellås eller dine rengøringsmidler. Vi går ud fra, at den mængde fedt, der står angivet i varedeklarationen på en færdigret selvfølgelig er korrekt og at allergen-mærkningen på chokoladebaren er til at stole på samt at cykellåsen rent faktisk kan forhindre et opbrydningsforsøg.

Varefakta opstiller en lang række krav til det enkelte produkt. Det er altid et minimumskrav, at varen er brugsegnet, sikker og lever op til gældende lovgivning. Mange af Varefaktas forskrifter for nonfoodvarer har basis i europæiske standarder, hvor krav og prøvningsmetoder danner grundlag for Varefaktas krav. Derudover har Varefakta særlige krav, der rækker ud over standarderne på mange varer, fx barnevognsseler. På områder, hvor der ikke findes europæiske eller andre relevante standarder opstiller Varefakta selv krav – og eventuelt også prøvningsmetoder – til varerne. I Danmark er der fx tradition for, at babyer fra de er helt små sover lurer udenfor i barnevognen. Det gør de gerne dagligt og uanset vejr og vind. På den måde sikres barnet hver dag masser af frisk luft. Denne kulturelle forskel fra Danmark og resten af Europa har dog også bevirket, at Varefakta stiller ekstra krav til barnevognsseler end der foreskrives i Europas fælles sikkerhedsstandarder. Børnene skal nemlig kunne ligge (og sidde op) trygt og sikkert i deres barnevogn, med deres barnevognssele på, uden konstant opsyn. Varefaktas grundige krav til barnevognsseler er også årsagen til, at Sundhedsstyrelsen anbefaler brugen af Varefakta-godkendte barneseler i dagtilbud.

Ofte stillede spørgsmål

For dig, der gerne vil vide lidt mere om Varefaktas forskrifter, hvordan de bliver til, og hvad de indeholder.

Der er 28 aktive forskrifter fordelt på kategorierne fødevarer, dyrefoder, kosttilskud, cykellåse, husholdningsartikler, kemisk-tekniske produkter, feminine hygiejne produkter, kosmetiske produkter og børneprodukter.

Arbejdet med at udarbejde en forskrift foregår hos Varefakta, hvor et forskriftsudvalg af interne Tekniske og regulatoriske konsulenter indenfor et givent område, opstarter arbejdet og evt. inviterer relevante fagpersoner med i arbejdet. Ved revision af Varefaktas forskrift for Cykellåse VF 5029:4, i 2021, deltog fx Cyklistforbundet, FORCE Technology, Forsikring & Pension og Politiet.

Nedenfor er processen, for hvordan en forskrift bliver til, kort skitseret.

NEDSÆTTELSE AF FORSKRIFTSUDVALG OG UDARBEJDELSE AF FORSKRIFT

Tilbage i 1957 da Dansk Varefakta Nævn blev stiftet nedsatte nævnet en række udvalg, der i udvalgsarbejdet skulle fremkomme med nogle forskrifter, hvor i der blev stillet minimumskrav, der sikrede at produkterne var brugsegnede. Indtil år 2017 skulle Varefaktas bestyrelse godkende en forskrift førend denne kunne offentliggøres.

I dag opdateres Varefaktas forskrifter internt af Varefaktas Tekniske og regulatoriske konsulenter eller i samarbejde med relevante myndigheder og fagpersoner. Udvalget nedsættes afhængigt af forskriftens indhold.

Hvis der er interesse for et givent forskriftsarbejde blandt virksomheder, myndigheder, interesseorganisationer og/eller forsknings- og uddannelsesinstitutioner, så nedsætter Varefakta et forskriftsudvalg eller hvis Varefakta selv ser et behov for at en pågældende produktgruppe bør have en forskrift.

HØRING
Alle forskrifter bliver offentliggjort på Varefaktas hjemmeside og sendt i høring.

BEHANDLING AF KOMMENTARER
Det er det respektive forskriftsudvalg, der tager stilling til de kommentarer, der kommer ind i Varefaktas høringsportal.

PUBLICERING

Forskriften publiceres på Varefaktas hjemmeside og kan frit downloades af alle interesserede.

Varefaktas har eneret til at udgive Varefaktas forskrifter i Danmark og har ophavsret på indholdet.

VURDERING OG REVISION

Senest hvert 5 år tages forskriften op til intern vurdering. Hvis det er nødvendigt – fx på baggrund af den teknologiske udvikling eller ny viden – revideres forskriften.

OPHÆVELSE
Forskrifter, der ikke længere er relevante, bliver ophævet af Varefakta.

Forskrifter kan bl.a. sætte krav til et produkts ydeevne, fx styrke og holdbarhed, sikkerhed samt funktionalitet eller anvise metoder, fx til tests eller prøvning. Det kan fx være brudstyrke på engangskopper eller vanddampsgennemtrængelighed på poser (det betyder at poserne er lufttætte).

Det er som udgangspunkt frivilligt at benytte en forskrift, men er eller ønskes et givent produkt mærket med Varefaktas logo, så skal den dertilhørende forskrift følges.

I år 2016 skæres Varefakta fra finansloven og mister det årlige statslige tilskud, der blandt andet gik til at revidere Varefaktas forskrifter.
I dag er Varefakta en almennyttig fond og en stor del af Varefaktas arbejde går derfor med, at tilgodese forbrugeren i arbejdet. Skal en forskrift opdateres eller en ny udvikles er det derfor som udgangspunkt Varefakta, der er ansvarlig for udgifterne i forbindelse med dette.
I nogle tilfælde opdateres eller udarbejdes en forskrift på opfordring af en kunde, brancheorganisation eller lignende og i sådanne tilfælde kan Varefakta få et tilskud til arbejdet i form af penge eller rådgivning/sparring.

Forskrifterne er gratis tilgængeligt på Varefaktas hjemmeside og forbrugeren, vores kunder, myndighederne, industrien har derfor fri adgang til alle ajourførte forskrifter.

Varefaktas forskrifter er omfattet af ophavsretsloven. Det betyder, at andre ikke uden Varefaktas godkendelse kan råde over eller fremstille eksemplarer af forskrifter. Efter gældende dansk ret tilhører ophavsretten normalt den, der frembringer forskriften, eller den, der har fået overdraget ophavsretten.

En forskrift opdateres som udgangspunkt hvert 4. år.