Fødevarestyrelsens kontrolkampagner for år 2022 er klar!

Udover den almindelige kontrol, sætter Fødevarestyrelsen også fokus på særlige områder med dybdegående kontrolkampagner og forskellige mindre kontrolprojekter.

Fødevarestyrelsen har offentliggjort deres kontrolkampagner for år 2022. Med 21 målrettede kontrolkampagner sætter Fødevarestyrelsen til næste år bl.a. fokus på budenes håndtering af mad, fødevaresikkerhed i fisk og landmændenes fokus på smittebeskyttelse samt forebyggelse mod smitte med afrikansk svinepest og risikovurdering for halebid hos grise.

Fødevarestyrelsen gennemfører kontrolkampagnerne i hele landet. Kampagnerne løber fra starten af januar 2022 og året ud og kommer til at bestå af cirka 6.500 kontrolbesøg.

Kontrolkampagnerne indenfor fødevarer vil sætte fokus på følgende emner:

Januar-april

Opson XI.

Formålet med kampagnen er at bekæmpe svindel på fødevareområdet samt styrke samarbejdet på tværs af grænserne.

Januar-oktober

Sporbarhed – opfølgning.

Kampagnens formål er at kontrollere sporbarhed på fødevarer, afdække om virksomhederne har styr på sporbarhed og afdække om vejledningen fra sidste kampagne har haft effekt.

Januar-august

Rengøring og opstart af produktion i engrosvirksomheder.

I kampagnen vil Fødevarestyrelsen kontrollere, hvordan virksomhederne sikrer, at rengøring og evt. desinfektion er i orden inden opstart af produktion.

Januar-september

Ernærings- og sundhedsanprisninger på dagligvarer. 

Formålet med kampagnen er at kontrollere, om ernærings- og sekundært sundhedsanprisninger, der er anvendt på almindelige dagligdagsfødevarers emballage og/eller markedsføringsmateriale bruges i overensstemmelse med reglerne. Vejlede virksomhederne om brugen af ernærings- og sundhedsanprisninger og efterse, om regelefterlevelsen er forbedret siden kontrolkampagnen i 2019.

Januar-december

Analytiske kontaminanter.

Formålet med kampagnen er at kontrollere, at EU-grænseværdier for kemiske forureninger overholdes samt at kontrollere kvaliteten af olivenolie.

februar-april

Detailvirksomheders levering af animalske fødevarer til andre fødevarevirksomheder.  ​

Kampagnens formål er, at:

  • Kontrollere, at fødevarevirksomheder, der leverer animalske fødevarer  efter “1/3-reglen” eller “oplagringsreglen”, har aktiviteten korrekt registreret i KOR.
  • Kontrollere, at detailvirksomheder, der leverer animalske fødevarer til andre detailvirksomheder efter “1/3-reglen”, kan fremvise et regnskab, der lever op til dokumentationskravet, og at leverancerne er indenfor omsætnings-, mængde- og afstandsgrænserne, samt at krav om sporbarhed er overholdt. 
  • Kontrollere at detailvirksomheder, der leverer animalske fødevarer til andre fødevarevirksomheder efter “oplagringsreglen”, overholder betingelserne herfor, herunder at aktiviteterne udelukkende består i oplagring (eller transport), at de specifikke temperaturkrav i bilag III i den animalske hygiejneforordning er overholdt, og at krav om sporbarhed er overholdt.
  • Øge detailvirksomheders kendskab til mulighederne for at levere animalske fødevarer til andre detail- og engrosvirksomheder og vejlede dem om betingelserne herfor.

april-august

Transport i forbindelse med e-handel.

Indholdet er endnu ikke fastlagt.

april-august

Privates indførsel af animalske produkter fra tredjelande – fælles kontrol med Toldstyrelsen.

Formålet med kampagnen er at øge det offentlige fokus på risikoen ved at bringe smitsomme husdyrsygdomme ind i EU, når man som privat indfører ulovlige animalske produkter. Herudover er formålet at øge privates kendskab til gældende regler. Kampagnen skal samtidig styrke kontrollen med privates indførsel af animalske produkter og sætte fokus på samarbejdet mellem Toldstyrelsen og Fødevarestyrelsen.

april-september

Markeder og festival.

Formålet er bl.a. at kontrollere om virksomhederne er under eller over bagatelgrænsen for om de skal være registreret hos Fødevarestyrelsen og at kontrollere om virksomheden overholder relevante hygiejneregler, herunder bl.a. adgang til toiletter, tilstrækkelige håndvaskefaciliteter, personlig hygiejne, skadedyrssikring, opbevaringstemperatur og køl/varmholdelse.

juni-december

Mærkning af færdigpakkede fødevarer.

Formålet med kampagnen er at kontrollere, at færdigpakkede fødevarer mærkes korrekt, herunder at forbrugerne ikke vildledes. 
Med denne kampagne sættes der fokus på de obligatoriske oplysninger, som der skal være mærket med på en færdigpakket fødevare, bl.a. varebetegnelse, ingrediensliste, nettovægt m.v.  Derudover fokuseres der på, at mærkningen er læsbar og på dansk.

juli-december

Fiskeparasitter.

Formålet med kampagnen er at kontrollere og vejlede om den visuelle undersøgelse af de rensede fisk i bughulen i forbindelse med udtagningen af indvolde og afvaskningen af fisk, den visuelle undersøgelse af udskæringer af fisk og fiskefileter og frysebehandling af fisk og fiskevarer, der skal spises rå, marineret, saltet, koldrøget eller på anden måde behandlet uden at behandlingen har været tilstrækkelig til at dræbe levedygtige parasitter.

juli-december

Kontrol af de mikrobiologiske kriterier.

Formålet med kampagnen er at verificere, at virksomhederne overholder de mikrobiologiske kriterier ved at undersøge fødevareprøver.

juli-december

Tredje landes import af sammensatte fødevarer.

Formålet med kampagnen er, at kontrollere og vejlede om import af sammensatte produkter, øge kendskabet hos importører til nye regler gældende fra 2021 og sikre korrekt registrering af importørerne hos Fødevarestyrelsen.

oktober-december

Buffet.

Indholdet er endnu ikke fastlagt.

ukendt periode

Fælles EU-kampagne.

Indholdet er endnu ikke fastlagt.

ukendt periode

Fokus på ansvarlig ledelse i fødevarevirksomheder.

Formålet er at sikre, at der findes en ansvarlig og synlig ledelse, der sikrer at de krav, der er relevante for virksomhedens aktiviteter, er opfyldt for fødevarer i alle produktions-, tilvirknings- og distributionsled, som er under deres ledelse, og at ledelsen kontrollerer, at de pågældende krav overholdes.

Del

Del på facebook
Del på linkedin