Fødevarestyrelsens kontrolkampagner for år 2023 er klar – er du?

Udover den almindelige kontrol, sætter Fødevarestyrelsen også fokus på særlige områder med dybdegående kontrolkampagner og forskellige mindre kontrolprojekter. Fødevarestyrelsen har...

Udover den almindelige kontrol, sætter Fødevarestyrelsen også fokus på særlige områder med dybdegående kontrolkampagner og forskellige mindre kontrolprojekter.

Fødevarestyrelsen har offentliggjort deres kontrolkampagner for år 2023. Med 17 målrettede kontrolkampagner sætter Fødevarestyrelsen fokus på bl.a. berigede fødevarer, kontrol og vejledning af virksomheder, der modtager overskudsmad (donerede fødevarer) og anprisning af økologi m.v. i ikke-økologikontrollerede detailvirksomheder.

Kampagnerne er som udgangspunkt uanmeldte, mere dybdegående og vælges bl.a. ud fra, om der er et kendt problem indenfor et pågældende område, som bør undersøges nærmere.

Fødevarestyrelsen gennemfører kontrolkampagnerne i hele landet. Kampagnerne løber fra starten af januar 2023 og året ud.

Kontrolkampagnerne indenfor fødevarer vil sætte fokus på følgende emner:

Januar – april

Opson XI.
Der ses en stigende tendens til svindel med fødevarer og derfor deltager Fødevarerejseholdet i Operation OPSON.
Formålet med kampagnen er, at bekæmpe svindel på fødevareområdet samt styrke samarbejdet på tværs af grænserne.

Februar – juni

Fermentering af pølser i detail.
Formålet med kampagnen er at kontrollere, at detailvirksomheder og institutionskøkkener, der fremstiller fermenterede pølser har en risikoanalyse for fremstilling af fermenterede pølser og procedurer for- og egenkontrol med fremstilling af fermenterede pølser. Desuden vil virksomhederne blive vejledt i gældende regler om betydningen af korrekt fermentering ved fremstilling af fermenterede pølser.

Marts – juni

Kontrol af berigede fødevarer.
Formålet med kampagnen er at:

 • Kontrollere, om virksomheder har meddelt de fornødne oplysninger (notifikation, anmeldelse, ansøgning) for berigede fødevarer til Fødevarestyrelsen.
 • Kontrollere, at indholdet af vitaminer og mineraler og visse andre stoffer i det markedsførte produkt er i overensstemmelse med de generelle tilladelser
 • Vejlede virksomhederne om reglerne for tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer
 • Undersøge, om regelefterlevelsen er forbedret siden sidste kampagne i 2020.

Marts – juli

Sukkerprint til ​kager og cocktails.
Formålet med kampagnen er at:

 • Kontrollere og vejlede registrerede virksomheder samt virksomheder under bagatelgrænsen som fremstiller sukkerprint om reglerne.
 • Kontrollere om anvendelsen af tilsætningsstoffer til sukkerprint er i overensstemmelse med tilsætningsstofreglerne.
 • Kontrollere om mærkningen af sukkerprintet er korrekt i henhold til mærkningsreglerne.
 • Kontrollere om printere er egnet til kontakt med fødevarer, i henhold til reglerne om fødevarekontaktmaterialer.
 • Indhente oplysninger om sporbarhed for materialer som anvendes til fremstilling af sukkerprint.​

Marts – august

Anprisning af økologi m.v. i ikke-økologikontrollerede detailvirksomheder.
Formålet med kampagnen er at kontrollere og vejlede om anvendelse af anprisninger for fødevarer, primært vedrørende økologi i køkkener uden det økologiske spisemærke.

April – juni

Virksomheder med dårlig regelefterlevelse – overtrædelsens karakter.
Formålet med kampagnen er, at undersøge om der er særlige typer af overtrædelser, der er karakteristiske for virksomheder med dårlig regelefterlevelse (VDR) og herefter lave en tilpasset vejledningsindsats på disse.

April – oktober

Instruktion af medarbejdere​ vedr. norovirus​
Indholdet er endnu ikke fastlagt.

April – december

Kontrol a​f fødevarekædeoplysninger
Formålet med kampagnen er, at den skal medvirke til en bedre regelefterlevelse og at Fødevarestyrelsens vejledning skal give en bedre forståelse af reglerne.

Juni – december

Import fra tredjelande af sammensatte produkter.
Formålet med kampagnen er, at vejlede importører om indførsel af sammensatte produkter fra tredjelande, hvorved kendskabet til regler gældende fra 2021 øges samt kontrollere om reglerne efterleves.

August – oktober

Hvordan linker virksomheder til findsmiley.dk?
Indholdet er endnu ikke fastlagt.

August – oktober

Kontrol og vejledning af virksomheder, der modtager overskudsmad – donerede fødevarer.
Kampagnens formål er at:

 • Kontrollere, at fødevarevirksomheder, der modtager donerede fødevarer, er registrerede hos Fødevarestyrelsen.
 • Vejlede og kontrollere, at fødevarebanker og andre redistributionsvirksomheder overholder relevante regler, herunder generelle regler om hygiejne og mere specifikke regler om bl.a. sporbarhed, mærkning og uddannelse af personale.
 • Give en bredere indsigt i hvordan madspildsorganisationer opfylder lovgivningen, og at Fødevarestyrrelsen på baggrund af den indsamle data, i fremtiden kan lave mere målrettede kontroller og vejledninger på området. Dataindsamling sker via spørgeskema i forbindelse med kontrollen.
 • Fødevarebankerne og andre redistributionsorganisationer får højere fokus på og bedre kendskab til relevante fødevareregler.

August – november

Kontrol af økologisk mængderegnskab på svineslagterier/små slagtehuse og i økologiske grise- og sobesætninger.
Formålet med kampagnen er ved kontrol af den mængdemæssige sporbarhed at:

 • Afdække om antallet af opdrættede/opfedede grise og søer i økologiske svinebesætninger stemmer overens med antallet af leverede økologiske grise og søer til slagterierne.
 • Afdække om antallet af slagtede økologiske grise og søer stemmer overens med mængderne af solgte økologiske slagtekroppe/grisekødsprodukter.

August – december

Indretning og flow i autoriserede fødevarevirksomheder.
Formålet med kampagnen er at:

 • Kontrollere, om autorisationen stadig er dækkende for virksomhedens aktiviteter, indretning og varesortiment.
 • Kontrollere virksomhedens hygiejniske flow i forhold til risiko for kontaminering, herunder flow af varer og af personale.
 • Kontrollere, om virksomhedens risikoanalyse er dækkende for virksomhedens aktiviteter, indretning, varesortiment og flow.
 • Kontrollere, at virksomheden har de nødvendige og skriftlige gode arbejdsgange i forhold til krydsforurening/kontaminering.
 • Vejledning af virksomhederne.

August – december

Primærproducentens direkte levering til den endelige forbruger og lokale detailvirksomheder og ægpakkerier.
Formålet med kampagnen er at:

 • Kontrollere, at primærproducenter med direkte levering til endelige forbrugere og levering til lokale detailvirksomheder og eget ægpakkeri af æg og tamfjerkræ og kaniner samt stalddørssalg af mælk er registreret til aktiviteterne.
 • Kontrollere, at primærproducenter med direkte levering til endelige forbrugere og levering til lokale detailvirksomheder og eget ægpakkeri af æg og tamfjerkræ og kaniner samt stalddørssalg af mælk overholder reglerne for disse aktiviteter.

September – december

Pesticidrester i imp​orterede fødevarer.
Formålet med kampagnen er at kontrollere, at importørerne af ikke-animalske fødevarer overholder gældende regler om pesticidrester i fødevarer.

September – december

Håndtering af ani​malske biprodukter i fødevarevirksomheder med produktion i engrosleddet​.
Formålet med kampagnen er, at kontrollere om fødevarevirksomheder efterlever reglerne for håndtering, opbevaring og bortskaffelse af animalske biprodukter, herunder hvordan fødevarevirksomhederne indsamler, kategoriserer, mærker, identificerer, anvender og sikrer sporbarheden af animalske biprodukter.

Har du brug for rådgivning

Hos Varefakta kan vi hjælpe med rådgivning og sparring, så du er godt forberedt til de kontrolkampagner, der er relevante for din fødevarevirksomhed. Vi kan kontaktes på telefon (+45) 46304500 eller varefakta@varefakta.dk.

Læs mere om Fødevarestyrelsens kontrolkampagner 2023.