Faremærkning

Mærkning af Faremærker

Mærkning og faremærker på vaske- og rengøringsmidler og kemiske produkter til husholdningsbrug

Mange vaske- og rengøringsmidler samt kemiske produkter til husholdningsbrug, er mærket med faremærker efter CLP-reglerne (Classification, Labelling and Packaging). Faremærker er en guide til forbrugeren om, at produktet kan være skadeligt at bruge enten for personen selv eller for miljøet.

Det er derfor vigtigt, at faremærker er korrekte i både størrelse, ordvalg og placering. Faremærker skal være synlige for forbrugeren. Faremærker skal også være uudslettelige, og der er krav til, hvor store faremærker skal være i forhold til emballagens størrelse.

Kemiske stoffer og blandinger skal klassificeres, mærkes og emballeres forsvarligt for at forebygge ulykker og minimere påvirkningen af miljøet. CLP-reglerne sikrer en ensartet klassificering og mærkning globalt.

Alle led i leverandørkæden har ansvar for, at kemiske stoffer og blandinger er mærkede efter CLP-reglerne. Mærkningen skal sikre, at brugerne hurtigt kan se på et produkt, om det kan være farligt, hvilke farer der er tale om, og hvordan de skal håndtere produkterne forsvarligt.

Miljøstyrelsen laver løbende kontrol af varerne, og har produktet ikke de rigtige faremærker, kan det blive en økonomisk dyr affære, da varen i værste fald må trækkes tilbage fra hylderne eller ommærkes. Her på siden kan du se de nyeste faremærker og få et bedre indblik i mærkning af faremærker.

Ønsker du rådgivning om mærkning af faremærker?

Du er meget velkommen til, at kontakte Varefaktas nonfood-konsulenter hvis du vil høre mere om mulighederne for rådgivning vedr. faremærker på dine produkter.

 

Oversigt over piktogrammer til brug ved faremærkning

Faremærker - Gasser under tryk

Gas under tryk

Hvad betyder det?

Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
Indeholder nedkølet gas, kan forårsage kuldeskader.

Eksempler på, hvor du kan støde på piktogrammet:

Gasbeholdere.

Faremærker - Eksplosionsfare

Eksplosivt stof

Hvad betyder det?

Ustabilt eksplosiv.
Eksplosiv, masseeksplosionsfare.
Eksplosiv, alvorlig fare for udslyngning af fragmenter.
Eksplosiv, fare for brand, eksplosion eller udslyngning af fragmenter.
Fare for masseeksplosion ved brand.

Eksempler på, hvor du kan støde på piktogrammet:

Fyrværkeri, ammunition.

Faremærker - brandnærende

Brandnærende

Hvad betyder det?

Kan forårsage eller forstærke brand, brandnærende.
Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.

Eksempler på, hvor du kan støde på piktogrammet:

Blegemidler, ilt til medicinske formål.

Faremærker - Brandfare

Brandfarlig

Hvad betyder det?

Yderst brandfarlig gas.
Brandfarlig gas.
Yderst brandfarlig aerosol.
Brandfarlig aerosol.
Meget brandfarlig væske og damp.
Brandfarlig væske og damp.
Brandfarligt fast stof.

Eksempler på, hvor du kan støde på piktogrammet:

Lampeolie, benzin, neglelakfjerner.

Faremærker - Metal ætsende

Ætsende

Hvad betyder det?

Kan ætse metaller.
Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

Eksempler på, hvor du kan støde på piktogrammet:

Afløbsrens, eddikesyre, saltsyre, ammoniak.

Faremærker - Akut giftighed/ mindre farlighed

Sundhedsfare

Hvad betyder det?

Kan forårsage irritation af luftvejene.
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Forårsager hudirritation.
Farlig ved indtagelse.
Farlig ved hudkontakt.
Farlig ved indånding.
Skader folkesundheden og miljøet ved at ødelægge ozon i den øvre atmosfære.

Eksempler på, hvor du kan støde på piktogrammet:

Vaskemidler, toiletrens, kølevæske.

Faremærker - Akut giftighed/ farlig

Akut toksicitet

Hvad betyder det?

Livsfarlig ved indtagelse.
Livsfarlig ved hudkontakt.
Livsfarlig ved indånding.
Giftig ved indtagelse.
Giftig ved hudkontakt.
Giftig ved indånding.

Eksempler på, hvor du kan støde på piktogrammet:

Pesticider, biocider, methanol.

Faremærker - Allergi fare

Alvorlig sundhedsfare

Hvad betyder det?

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Forårsager organskader.
Kan forårsage organskader.
Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Kan fremkalde kræft.
Mistænkt for at fremkalde kræft.
Kan forårsage genetiske defekter.
Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.

Eksempler på, hvor du kan støde på piktogrammet:

Terpentin, benzin, lampeolie.

Faremærker - Miljøfare

Farligt for miljøet

Hvad betyder det?

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Eksempler på, hvor du kan støde på piktogrammet:

Pesticider, biocider, benzin, terpentin.

Kilde: ECHA. European Chemicals agency