Vedtægter

Forside < Om Varefakta < Vedtægter

VEDTÆGTER

§ 1.

Varefakta er en selvejende organisation, der er oprettet den 5. november 1957 ved samarbejde mellem organisationer og institutioner inden for handel, håndværk, industri og forbrugere. Varefakta kan tillige drive virksomhed under binavnet Dansk Varefakta.

Varefakta har hjemsted i Roskilde Kommune.

 

§ 2.

Varefaktas formål er at virke for frivillig anvendelse af oplysende mærkning af brugsegnede varer eller tjenesteydelser til forbrugere.
Mærkningen skal bestå i deklaration af indhold og/eller egenskaber og lignende. Varefakta kan påtage sig administration af andre mærkningsordninger end de af Varefakta indregistrerede mærkningsordninger i overensstemmelse med de for sådanne mærkningsordninger gældende regler.

 

§ 3.

Varefakta skal påse, at de i deklarationerne givne oplysninger er korrekte, og at de anvendte deklarationer bliver ensartet udformet.
Varefakta skal medvirke ved fastsættelse af den nødvendige deklarationsterminologi og af de for kontrol nødvendige prøvnings- og analysemetoder.
Varefakta samarbejder med myndigheder, organisationer og institutioner i ind- og udland som bl.a. beskæftiger sig med oplysende varemærkning, standardisering og afprøvninger.
Varefakta skal medvirke ved forbrugeroplysning vedrørende varedeklarationer.

 

§ 4.

Varefakta kan give tilladelse til anvendelse af et i overensstemmelse med bestemmelserne i fællesmærkelov nr. 342 af 6. juni 1991 til brug for Varefakta indregistreret fællesmærke på varer eller tjenesteydelser, der opfylder de af Varefakta stillede mærkningskrav, og hvor de produkter, der ansøges om Varefakta-deklarationer til, underlægges Varefaktas kontrol.

 

§ 5.

De af Varefaktas kunder, der anvender et indregistreret fællesmærke optages automatisk som medlemmer i Varefakta. Organisationer, institutioner, og andre (herunder personer) med relation til handel, håndværk, industri, og forbrugere kan desuden efter bestyrelsens beslutning optages som medlemmer af Varefakta. Bestyrelsens beslutning om optagelse af nye medlemmer træffes med 3/4 majoritet blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 6.

Varefaktas øverste myndighed er Bestyrelsen. Bestyrelsen består af 3-8 medlemmer. Bestyrelsen forestår ledelsen af Varefakta og tjener tillige til støtte for direktøren og sekretariatet med hensyn til principielle spørgsmål vedrørende sekretariatets forhold, arbejdets tilrettelæggelse og gennemførelse inden for de ved Bestyrelsens vedtagelse afstukne rammer. Bestyrelsen godkender således bl.a. inden hvert regnskabsårs begyndelse Varefaktas budget. Varefaktas bestyrelse er selvsupplerende.
Bestyrelsen tilstræber så vidt muligt ved udpegelsen af nye medlemmer, at de nye medlemmer har relation til handel, håndværk, industri og forbrugere, samt at der er balance i Bestyrelsen mellem medlemmer, der repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervssynspunkter. Medlemmer af bestyrelsen vælges forskudt af hinanden for 2 år ad gangen. Alle medlemmer kan højst genvælges 3 gange. Bestyrelsen ledes af en ved simpelt flertal blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer, udpeget formand. Bestyrelsen vælger desuden ved simpelt flertal blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer en næstformand.

 

§ 7.

Bestyrelsen afholder møder, når formanden eller direktøren eller mindst to bestyrelsesmedlemmer ønsker dette. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
Bestyrelsesmøderne indkaldes af formanden med 8 dages varsel ved brev, e-mail eller andet egnet kommunikationsmiddel. Indkaldelsen skal ledsages af en dagsorden, og så vidt muligt bilægges fornøden dokumentation.
Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, bortset fra afstemning som omhandlet i §§ 5, 11, 16 og 17. Ved stemmelighed er formandens (i dennes forfald næstformandens) stemme afgørende. Formandens stemme er dog ikke afgørende ved valg af formand. Ved beslutninger, hvor det kræves, at samtlige bestyrelsesmedlemmer afgiver deres stemme, kan der stemmes ved fuldmagt, som er givet vedrørende den pågældende beslutning.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Der udsendes referat af Bestyrelsens møder til samtlige bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 8.

Formanden tillægges og Bestyrelsens medlemmer kan tillægges et honorar.

 

§ 9.

Til at forestå den daglige drift af Varefaktas virksomhed ansættes en direktør, der bistås af et sekretariat.
Direktøren ansættes af Bestyrelsen og deltager uden stemmeret i Bestyrelsens møder.

 

§ 10.

Varefakta tegnes af den samlede Bestyrelse eller af Bestyrelsens formand eller næstformand eller direktøren, to i forening.

 

§ 11.

Forslag om etablering af Varefaktaordninger kan indsendes til Varefakta af alle interesserede.
Såfremt direktøren beslutter at etablere en Varefaktaordning for en nærmere bestemt type varer eller tjenesteydelser, eller gennemføre større revisioner af eksisterende Varefaktaordninger, kan direktøren nedsætte et Forskriftsudvalg, der skal fastlægge forskrifterne for anvendelse af Varefaktamærket for den pågældende type varer eller tjenesteydelser.
Et Forskriftsudvalg skal så vidt muligt repræsentere interesser inden for produktion, handel, forbruger og testvirksom-hed. Et eventuelt nedsat Forskriftsudvalg kan under forudsætning af direktørens godkendelse supplere sig med yderligere medlemmer, såfremt det pågældende Forskriftsudvalg har behov for andre kompetencer.
Medlemmer af et Forskriftsudvalg oppebærer sædvanligvis ikke honorar. Forslag til forskriften sendes i høring hos relevante parter. Sekretariatet vurderer og indarbejder de indkomne kommentarer i forskriften, hvorefter forskriften indstilles til bestyrelsens godkendelse.
Bestyrelsens beslutninger om godkendelse af forskrifter træffes med 3/4 majoritet blandt de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Forskrifter kan rundsendes til skriftlig godkendelse blandt bestyrelsesmedlemmerne, i hvilket tilfælde godkendelse kræver tilslutning fra 3/4 af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
Godkendte forskrifter kan revideres, dersom den tekniske udvikling eller andre forhold gør det ønskeligt, sædvanligvis med en overgangsperiode for mærkningsindehaverne. Reviderede forskrifter godkendes af Bestyrelsen i overensstemmelse med § 11, stk. 5.

 

§ 12.

Tilladelse til at anvende Varefaktamærket skal af sekretariatet efter ansøgning meddeles enhver, der fremstiller og/eller forhandler varer eller tilbyder tjenesteydelser, der opfylder kravene i de af Bestyrelsen fastsatte forskrifter.
Bestyrelsen fastsætter betingelser – herunder om erlæggelse af afgifter – for anvendelse af Varefakta-mærket og for kontrollen med at forskrifterne overholdes samt regler for tilbagekaldelse af retten til anvendelse af Varefaktamærket i tilfælde af misbrug.

 

§ 13.

De i henhold til § 12 trufne afgørelser vedrørende tilladelse til anvendelse af Varefaktamærket, tilbagekaldelse af retten til mærkets anvendelse eller ændring af vilkårene for anvendelsen – bortset fra ændring af afgifternes størrelse – kan af virksomheder, organisationer og institutioner, der har interesse i afgørelsen, inden 4 uger efter at Bestyrelsen har truffet afgørelse begæres forelagt en voldgiftsret. Voldgiftsretten består af en af Varefakta og en af klageren (klagerne) udpeget voldgiftsmand, samt af en af disse i enighed udpeget opmand. Kan voldgiftsmændene ikke opnå enighed, udpeges opmanden af Præsidenten for Sø- og Handelsretten i København. Voldgiftsretten bestemmer selv sin procedure. Voldgiftsrettens afgørelse er endelig. Den virksomhed, organisation eller institution (eller eventuelt flere i fællesskab), der ønsker et spørgsmål afgjort ved voldgift, skal med angivelse af navnet på den pågældende voldgiftsmand ved anbefalet brev give Varefakta meddelelse herom med opfordring til Varefakta om senest 14 dage fra brevets modtagelse at meddele navnet på sin voldgiftsmand, således at de 2 voldgiftsmænd umiddelbart herefter kan træde sammen for at udpege opmanden.

 

§ 14.

Varefaktas driftsmidler søges tilvejebragt ved:
1. De af Varefakta fastsatte afgifter for anvendelse af Varefaktamærket.
2. Indtægter ved konsulent- og rådgivningsvirksomhed vedrørende mærkning og anden virksomhed relateret til Varefaktas kompetencer.
3. Indtægter ved administration af andre mærkningsordninger end de af Varefakta indregistrerede mærkningsordninger.
4. Salg af Varemærkerelaterede ydelser.
5. Indtægter fra institutioner og andre, der måtte være interesseret i at købe og/eller benytte varemærkerelaterede ydelser.
6. Tilskud og/eller investeringer fra institutioner og andre, der måtte være interesseret i Varefaktas arbejde og ydelser herunder fra offentlige myndigheder.
Forinden der iværksættes et nyt forskriftsarbejde, skal det ved forhandling mellem Varefakta og de interesserede parter søges fastlagt, hvem der skal bære udgifterne herved. Udgifterne skal så vidt muligt bæres af de virksomheder, der erklærer sig interesserede i gennemførelsen af en Varefaktaordning.

 

§ 15.

Varefaktas regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af en af Bestyrelsen for et år ad gangen udpeget revisor.
Bestyrelsen skal hvert år aflægge regnskab for og afgive beretning om Varefaktas virksomhed i det forløbne regnskabsår. Årsberetning og regnskab forelægges til medlemmernes orientering senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb. Eventuelt over- eller underskud overføres til næste år.

 

§ 16.

Ændring af vedtægterne kan kun ske med 3/4 majoritet blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 17.

Varefakta kan – uanset bestemmelserne i § 16 – opløses med 12 måneders varsel, når 3/4 af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer derfor. De af Varefaktas medlemmer som er kunder i Varefakta udmeldes automatisk af Varefakta i forbindelse med udløbet af den med Varefakta indgåede samarbejdsaftale. Øvrige medlemmer som optages i Varefakta efter den 1. juli 2015, kan skriftligt opsige deres medlemskab med seks måneders varsel. Medlemmer som blev optaget som medlem i Varefakta inden den 1. juli 2015, kan udtræde af Varefakta med 24 måneders varsel og skal i opsigelsesperioden fortsat betale for deres medlemskab af Varefakta, som fastsat af bestyrelsen.

 

§ 18.

I tilfælde af Varefaktas opløsning skal dets eventuelle formue udbetales til almennyttige formål og til staten, i et forhold svarende til størrelsen af de bidragydende medlemmers og statens tilskud gennem de sidste 3 år før opløsnings-tidspunktet. Den eventuelle andel af Varefaktas formue, der efter ovennævnte fordelingsnøgle hidrører fra de bidragydende medlemmer, udbetales således til almennyttige formål. Varefaktas medlemmer kan hverken direkte eller indirekte modtage en andel af Varefaktas formue. Det overlades til Bestyrelsen at træffe endelig beslutning om, hvilke almennyttige formål, der skal modtage bidrag i tilfælde af en eventuel opløsning af Varefakta.

Vedtaget den 17.6.2015.

 

Modtager du vores nyhedsbrev?