Vedtægter

Forside < Om Varefakta < Vedtægter

VEDTÆGTER

FONDENS ETABLERING OG LOVGRUNDLAG 
§ 1

Stk. 1 Fonden er stiftet af foreningen Varefakta, CVR-nr.: 56075518. 

Stk. 2 Fonden er undergivet bestemmelserne i lov om erhvervsdrivende fonde.

FONDENS NAVN 
§ 2

Stk. 1 Fondens navn er Fonden Varefakta.

FONDENS FORMÅL 
§ 3

Stk. 1 Fonden Varefaktas formål er at virke for anvendelse af oplysende mærkning, samt højne produktkvalitet, produktsikkerhed og mindske spild af fødevarer, varer og/eller tjenesteydelser til forbrugere.
Fondens formål er at stimulere efterlevelse af gældende lovgivning samt stimulere produktion af kvalitetsprodukter der gør fødevarer og brugsegnede varer eller tjenesteydelser sikre, korrekt mærkede og holdbare.
Varefakta udfører kontrol af deklarationer.
Herudover er Fondens formål at arbejde med ovenstående f.eks. gennem forskning, partnerskaber, oplysning og uddannelse.
Fonden kan og skal i enhver henseende virke for at fremme bæredygtighed, etik og ansvarlighed.   

METODER TIL AT OPNÅ FORMÅLET
§ 4

Stk. 1 For at opnå formålet kan Fonden anvende de metoder, såvel erhvervsmæssige som ikke-erhvervsmæssige, der direkte eller indirekte er tjenligt for formålet, herunder at stifte og eje kapitalandele i selskaber.

Stk. 2 For at fremme formålet kan fonden foretage investeringer eller dispositioner i øvrigt af enhver art, alene betinget af eventuel behørig godkendelse fra fondsmyndighederne.

Stk. 3 Fonden kan endvidere erhverve fast ejendom.

UDDELING AF FONDENS MIDLER
§ 5

Stk. 1 Fondens midler uddeles efter bestyrelsens bestemmelser til de i § 3 nævnte formål. Bestyrelsen afgør, hvordan og i hvilken udstrækning uddelinger skal ske.

Stk. 2 Af årets overskud og af frie reserver i henhold til Fondens seneste årsrapport, kan Fonden støtte aktiviteter og organisatoriske initiativer, ligesom Fonden kan støtte enkeltpersoner og/eller juridiske personer, som direkte eller indirekte arbejder for formålet. Fondens midler kan kun anvendes til opfyldelse af Fondens formål og ikke anvendes af enkeltpersoner til private formål.

Stk. 3 Fonden kan støtte såvel egne som andre eksisterende og nye aktiviteter af enhver art i overensstemmelse med formålsbestemmelsen.

Stk. 4 Fonden kan foretage udlodninger i eget regi med henblik på opfyldelse af Fondens formål. Der kan ikke ske udlodning til stifter, bestyrelse m.v., jf. lovgivningens regler herom. 

GRUNDKAPITAL
§ 6

Stk. 1 Fondens grundkapital udgør på tidspunktet for stiftelsen 6.411.865 kr., der er indskudt i form af apportindskud af foreningen Varefaktas virksomhed.

FONDENS BESTYRELSE
§ 7

Stk. 1 Fonden ledes af en bestyrelse på 3-8 medlemmer.

Stk. 2 Varefaktas bestyrelse er selvsupplerende.

Stk. 3 Bestyrelsen tilstræber så vidt muligt ved udpegelsen af nye medlemmer, at de nye medlemmer har ekspertise indenfor jura, økonomi, ledelse og markedet, der retter sig mod forbrugeren.

Stk. 4 Medlemmer af bestyrelsen vælges forskudt af hinanden for 2 år ad gangen. Bestyrelsen opdeles, så nogle er på valg hvert andet år, for at sikre kontinuitet i bestyrelsesarbejdet. Den første bestyrelse foretager lodtrækning om, hvem der er valgt for to år og hvem der er valgt for et år. Bestyrelsens medlemmernes valgperiode beregnes fra stiftelsestidspunktet for fonden.

Stk. 5 Genvalg/genudpegning kan finde sted, dog maksimalt 3 gange, svarende til at hvert medlem kan sidde i uafbrudte perioder af maksimalt 8 år. Bestyrelsesmedlemmer skal senest udtræde af bestyrelsen den dag de fylder 70 år.

Stk. 6 Afgår bestyrelsesmedlemmer, skal nye bestyrelsesmedlemmer vælges af bestyrelsens flertal uden ugrundet ophold således, at bestyrelsen altid består af mindst 3 medlemmer.

Stk. 7 Bestyrelsen udpeger en formand blandt sine medlemmer. Ved tilfælde af stemmelighed trækkes lod om formandsposten. 

BESTYRELSESMØDER OG BESLUTNINGER
§ 8

Stk.1 Bestyrelsen afholder møder, når formanden finder det fornødent, eller der fremsættes anmodning herom af et  bestyrelsesmedlem, Fondens revisor eller direktør. Formanden forestår indkaldelser. Der afholdes mindst 3 bestyrelsesmøder hvert regnskabsår.

Stk. 2 Mødet indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4 Bestyrelsens beslutninger nedfældes i bestyrelsesprotokollen, der underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.

Stk. 5 Bestyrelsen er alene beslutningsdygtig, såfremt over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede, enten fysisk eller virtuelt.

Stk. 6 Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel majoritet, medmindre der er truffet anden bestemmelse i nærværende vedtægter. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 7 Der kan tillægges bestyrelsens medlemmer et rimeligt honorar, der ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.

DIREKTØR
§ 9

Stk. 1 Bestyrelsen kan udpege en Direktør, der er ansvarlig for Fondens daglige ledelse og drift.

Stk. 2 Direktøren ansætter og afskediger det øvrige personale, med mindre andet er fastsat i bestyrelsens forretningsorden.

Stk. 3 Direktøren refererer til bestyrelsen omkring opnåelse af Fondens formål.

Stk. 4 Direktøren forestår kontakten mellem bestyrelsen og Fondens daglige aktiviteter.

Stk. 5 Direktøren har ansvaret for den daglige ledelse og driften af Fonden, herunder kontakten med myndigheder, samarbejdspartnere m.v.

Stk. 6 Direktøren er sekretær for bestyrelsen. Direktøren deltager i bestyrelsesmøder efter bestyrelsens ønske.

FONDENS TEGNINGSREGLER
§ 10

Stk. 1 Fonden tegnes af formanden og direktøren i forening, eller af den samlede bestyrelse.

REGNSSKABSÅR, REGNSKAB OG REVISION
§ 11

Stk.1 Fondens regnskabsår løber fra 1. januar – 31. december. Fondens første regnskabsår løber indtil 31. december 2020.

Stk. 2 Årsregnskabet udarbejdes af bestyrelsen og direktøren, såfremt en sådan er ansat. Regnskabet skal bestå af resultatopgørelse, balance og noter. Bestyrelsen udarbejder en årsberetning, der skal udgøre en del af årsregnskabet.

Stk.3 Af Fondens årlige indtægter afholdes først de med Fondens drift forbundne udgifter.

Stk.4 Bestyrelsen kan beslutte, at der foretages rimelige henlæggelser til konsolidering af Fondens formue. Sådanne henlæggelser sker til grundkapitalen.

Stk. 5 Der kan endvidere henlægges til rådighedskapital til senere udlodning. Det bemærkes, at sådanne henlæggelse blandt andet kan ske til finansiering af større uddelinger, der ikke kan dækkes af et års resultat.

Stk. 6 Herefter uddeles overskuddet til det i § 3 angivne formål. Såfremt der ikke inden udløbet af næste regnskabsår er foretaget uddeling over det disponible beløb, afgør bestyrelsen, om den resterende del af beløbet skal overføres til grundkapitalen eller senere uddeling.

Stk. 7  Fondens årsregnskab undergives kritisk revision af en statsautoriseret revisor, der vælges af bestyrelsen. Revisor vælges for 1 år ad gangen og kan genvælges.

ÆNDRINGER I FONDENS VEDTÆGTR OG DENNES OPLØSNING
§ 12

Stk. 1 Beslutninger om ændringer af Fondens vedtægter eller dens opløsning kræver, at ¾ af medlemmerne af Fondens bestyrelse stemmer for forslaget.

Stk. 2 De i § 12, stk. 1 nævnte beslutninger kan alene gennemføres med fondsmyndighedens godkendelse.

Stk. 3 Ved Fondens opløsning kan dennes midler alene anvendes til uddeling i overensstemmelse med det i § 3 nævnte formål.

 
Fonden Varefakta blev stiftet d. 16. september 2020 og vedtægter ændret pr. 12. oktober 2020.