Partnerskaber

Varefakta arbejder aktivt med at indgå i relevante partnerskaber.

Varefakta mener, at mærkningsordninger målrettet forbrugerprodukter bør supplere hinanden, så det bliver nemmere at skabe relevante virksomhedsstrategier, der arbejder ambitiøst med FN´s Verdensmål samt for at skabe tryg og korrekt mærkning til forbrugeren.

Den grønne tænketank – Concito

Varefakta blev i maj 2021 medlem af Concito.
Varefaktas formål er at fremme bæredygtighed og vi er derfor rigtig glade for, at være blevet medlem af Concito. Varefakta kan som medlem bidrage med såvel fagtekniske som politiske og netværksmæssige input til bæredygtighedsdagsordenen.

Alliance for klar klimaaftale

Varefakta er i sommeren 2021 indgået i partnerskabet ”Alliance for klar .”
Formålet med alliancen er at skabe et frivilligt branchefælles kodeks for klimakommunikation om fødevarer, der kan anvendes som motivation og rettesnor for, hvordan producenter og handelsaktører trygt kan kommunikere om fødevarer og klima. Varefakta har bidraget med sit besyv i forbindelse med høringsudkastet af ”Kodeks for klimakommunikation om fødevarer” og vil fremadrettet deltage aktivt

Fødevarestyrelsen

Varefakta samarbejder med Fødevarestyrelsen vedr. kontrol af fødevarer. Varer med Varefakta har siden 2016 været fritaget for Fødevarestyrelsens basiskontrol af mærkningen.

Læs mere her

Forsikring & Pension

I august 1993 indførte Forsikring & Pension og Varefakta nye krav til cykellåse (Varefaktas oprindelige forskrift for cykellåse VF 5029:4 blev godkendt i 1991).

Låsene er siden 1993 løbende blevet udskiftet i de danske hjem, og det blev i de følgende år tiltagende vanskeligere, at stjæle en cykel efterhånden som de forbedrede låse med nøgle, erstattede de gamle kodelåse. De skærpede krav til cykellåse, har derfor haft stor betydning for, at vi i dag befinder os på et helt andet og lavere niveau, hvad angår antallet af cykeltyverier.

Herudover har Varefakta fast haft en repræsentant fra Forsikring & Pension i Varefaktas Låsekyndigeudvalg (LKU), der er med til at godkende og stikprøvekontrollere Varefakta-mærkede cykellåse.

I 2020 arbejdede Varefakta og Forsikring & Pension sammen om at opdatere Varefaktas forskrift for cykellåse VF 5029:4, så den nu også indeholder elektroniske cykellåse. Forskriften blev herudover udarbejdet i samarbejde med Cyklistforbundet, FORCE Technology og Politiet og indeholder en række ekstra sikkerheds- og funktionelle krav, udover lovgivningen, for elektroniske cykellåse defineret af Varefakta.

Fødevarepartnerskabet for sundhed og klima

Varefakta er en del af Fødevarepartnerskabet, der blev stiftet i maj 2019 (tidl. Innovationspartnerskabet). Fødevarepartnerskabets vision er at øge udbud og tilgængelighed af sundere fødevarer og måltider.

Her deltager Varefakta i arbejdsgrupperne vedr. “Frugt og grønt”, “Snacks og søde sager”, “Kød, fisk, fjerkræ og vegetariske produkter”, “Mejeri”, “Måltider” og “Drikkevarer”.

Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Danske cykelhandlere

Danske Cykelhandlere er en brancheorganisation, der har ca. 300 cykel – og knallertforretninger som medlemmer.

De sidste mange år har du kunne finde Varefaktas liste over forsikringsgodkendte cykellåse i Danske cykelhandleres fagblad CYKELbranchen, der udkommer hver anden måned. Herudover samarbejder Varefakta og Danske cykelhandlere om oplysning vedr. Varefakta-mærkede cykellåse til cykelhandlerne i Danmark.

Copenhagen Business School

Varefakta har i sommeren 2019 indgået et partnerskab med CBS vedr. eye-tracking af, hvor længe og hvorhenne en forbruger kigger på emballagen.

Københavns Universitet

Varefakta har i efteråret 2019 indgået et partnerskab med Københavns Universitet. Formålet er at afholde universitetskurser for universitetsstuderende samt efteruddanne kandidater i korrekt mærkning af forbrugerprodukter.

Retur

RETUR er en familie af non-profit kollektive ordninger, der håndterer producentansvaret på elektronik-, batterier-, emballage-, og tekstilprodukter for importører og producenter. RETUR arbejder for at øge genbrug og genanvendelse, hvor så mange dyrebare ressourcer som muligt bliver løftet op fra affaldsstrømmen og kommer tilbage til kredsløbet – Retur til fremtiden.

Varefakta hjælper RETURs medlemmer med at blive klar til det udvidet producentansvar for emballage, ved at indsamle og strukturere deres emballagedata i Varefaktas ProduktInformationsDatabase for emballage (PIDe).

Undervisningsforlaget Alinea

Varefakta udarbejdede i 2020 et undervisningsforløb til brug i faget madkundskab i grundskolen, sammen med den interaktive portal Clio, der i dag er blevet en del af undervisningsforlaget Alinea.

Her kan man blive klogere på, hvad Varefakta-mærket betyder, og hvad man som forbruger kan bruge mærket til.

Herudover er der masser af viden at hente om fødevarebevidsthed, mærkning, madforbrug og kvalitet.

Det Fælles Sundhestelt

Varefakta har gennem deltagelse i Folkemødet 2019 været en del af Det Fælles Sundhedstelt og herunder været en del af styregruppen, der har sat dagsorden for teltes tema, indhold, debatter mm. Folkemødets overordnede tema var FN’s Verdensmål. Herunder afholdte Varefakta en debat om muligheden for at skabe lighed i sundhed gennem mærkning af forbrugerprodukter. Varefakta deltager også på Folkemødet i år 2020.

Aftagerpanelet for Fødevarer,
Human ernæring og Idræt på science

Det er besluttet i Universitetsloven, at alle uddannelser skal være knyttet op til et aftagerpanel. Aftagerpanelet skal bestå af offentlige og private virksomheder og institutioner, der kan have en interesse i at ansætte de færdige kandidater. Aftagerpanelerne på SCIENCE (Københavns Universitet) er rådgivende og fungerer som et forum for systematisk dialog med dem, der ansætter fakultetets færdiguddannede og/eller benytter fakultetets tilbud om efter- og videreuddannelse. Panelet skal derfor udtale sig om uddannelsernes kvalitet og relevans, som er afgørende for fakultets kvalitetssikringssystem.

Varefaktas direktør Heidi Søsted er udpeget til, at deltage i aftagerpanelet i perioden 2022-2024.

IT sikkerhedsnetværk

Varefakta er pr. januar 2022 blevet medlem af Dansk Erhvervs IT sikkerhedsnetværk.Netværket er et forum til vidensdeling, hvor medlemmerne kan få fagligt input, hvor konkrete udfordringer og løsninger drøftes, ligesom netværket tager del i det politiske arbejde, Dansk Erhverv udfører på it-sikkerhedsområdet.
Under netværksmøderne diskuteres der fx mailsikkerhed, ledelsesrapportering, brug af ISO og andre standarder, medarbejder-awareness og beredskabstest.

Heidi Søsted uddyber årsagen til hendes deltagelse: “Der er så mange der vil sælge IT sikkerhedsløsninger til en og det kan både være dyrt og dårligt og i værste fald måske risikabelt. I dette forum kan jeg høre om andres erfaringer, så Varefakta kan forsætte med at være på forkant og forebygge på IT sikkerhedsområdet”. Læs mere her.

CSR-netværk

Varefakta blev i 2021 medlem af Dansk Erhvervs CSR-netværk.
Gennem temamøder, information og erfaringsudveksling giver netværket Varefakta input til vores eget arbejde med CSR og ansvarlighed.

Heidi Søsted, Varefaktas administrerende direktør, uddyber her årsagen til Varefaktas deltagelse: “Varefakta deltager i netværket for at netværke med andre aktører, der arbejder med at integrere sociale hensyn i deres forretningsaktiviteter. Jeg leder pt. efter en ordning, der kan vise Varefaktas arbejde med bæredygtighed, eller codex vi kan tilslutte os. Til den rejse er Dansk Erhvervs CSR-netværk et godt sted at være“. Læs mere her.

Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der i dagtilbud benyttes barnevognsseler, der er kontrolleret af Varefakta.

Dette nævnes blandt andet i Sundhedsstyrelsens rådgivningsnotat “Anvendelse af soveseler i dagtilbud” senest opdt. i 2019. Notatet indeholder følgende krav: ”Soveselen skal opfylde den europæiske sikkerhedsstandard EN 13210:2004 og være godkendt af Varefakta og mærket VAREFAKTA.

Anbefalingen uddybes yderligere i Børne- og Undervisningsministeriets ”Vejledning om dagtilbud m.v.” (nr. 9109 af 27/02/2015), der beskriver reglerne om dagtilbud til børn indtil skolealderen: “Barneseler 140. Det anbefales, at anvendelse af barneseler (soveseler) i dagtilbud i videst muligst omfang undgås. Hvor en anvendelse af barneseler undtagelsesvis findes nødvendig, bør der alene benyttes seler godkendt af Dansk Varefakta. Der henvises til Sundhedsstyrelsens rådgivningsnotat »Anvendelse af soveseler i dagtilbud til børn«, 2013, som findes i en elektronisk udgave på Sundhedsstyrelsens hjemmeside på www.sst.dk

Komiteen for sundhedsoplysning

Varefakta og Komiteen for Sundhedsoplysning samarbejder på flere områder. Bl.a. fungerer Varefakta som specialist for Komiteen for Sundhedsoplysning i forbindelse med kvalitetssikring af oplysningsmateriale, der vedrører forbrugerprodukter.

United Nations Global Compact

Varefakta er i år 2023 blevet medlem af UN Global Compact. Vi er utrolig stolte af, at være blevet optaget i dette fornemme selskab.

Om medlemskabet fortæller Varefaktas adm. direktør Heidi Søsted: “Det er en del af Varefaktas værdigrundlag at fremme etik, ansvarlighed og passe på vores klode. I forbindelse med Varefaktas arbejde med verdensmålene, har vi sidste år udarbejdet klimaregnskab. Vi anvendte Klimakompasset. Herefter ledte vi efter nogen, der kunne løfte vores arbejde med verdensmålene. Da troværdighed er et afgørende element i Varefaktas arbejde, har vi valgt at tilslutte os UN Global Compact, fordi organisationen er forankret i FN. Ud over at Varefakta som organisation følger UN Global Compacts 10 principper, vil vi gerne have redskaber og indsigt til endnu bedre, at kunne understøtte vores kunder i at drive deres forretning i en ansvarlig retning.

VANA

VANA er en kollektiv ordning for virksomheder, som bliver omfattet af producentansvaret for emballage. VANA påtager sig det praktiske, økonomiske og juridiske ansvar for producentansvaret på vegne af deres medlemmer.

Varefakta er indgået i et samarbejde med VANA fordi vi med hjælp fra vores service ProduktInformationsDatabase for emballage (PIDe) rigtig gerne vil være med til, at skabe de bedste forudsætninger for, at danske virksomheder kan nå i mål med deres forpligtelser vedrørende producentansvaret!

Too Good Too Go

Varefakta samarbejder med Too Good To Go omkring madspildskampagnen ”Bedst før ofte god efter”. Varefakta støtter op om initiativet i håb om, at tilføjelsen ”ofte god efter” til holdbarhedsmærkningen ”Bedst før” vil skabe en bedre forståelse af holdbarhedsmærkningen hos forbrugeren og dermed kan være med til at mindske madspild.

Dansk Standard

Varefakta deltager i udvikling af (internationale/europæiske) standarderhos Dansk Standard.
Vi får viden om kommende markedskrav – og er med til at sætte de fingeraftryk, der er vigtige for forbrugeren og for vores kunder.

Varefakta bidrager til Dansk Standards standardiseringsarbejde igennem følgende udvalg:

Herudover er vi med i Forbrugerkomiteen for at påvirke Dansk Standard til at udvikle standarder (standardiseringsgrupper) der understøtter forbrugernes behov for standarder på et område.

Hvorfor arbejder Varefakta for at indgå i relevante partnerskaber?