Faremærker

Undgå ulykker – vend beholderen om og læs varedeklarationen.

Har du styr på de 9 farepiktogrammer?

Mange vaske- og rengøringsmidler samt kemiske produkter til husholdningsbrug, er mærket med farepiktogrammer efter CLP-reglerne (Classification, Labelling and Packaging). Faremærkerne er en guide til dig som forbruger om, at et produkt kan være skadeligt at bruge enten for mennesker eller for miljøet.
Hold derfor altid øje med faremærkerne på etiketten, når du køber og bruger fx toiletrens, opvasketabs, vaskepulver og spray deodorant. Mange produkter kan nemlig være farlige for både børn og voksne, hvis produkterne bliver brugt eller opbevaret forkert.
DanskVarefakta_28-10-20_28749
DanskVarefakta_28-10-20_28780

Mærkning af husholdningsprodukter

Faremærker skal være synlige for forbrugeren. Faremærker skal være uudslettelige, og der er krav til, hvor store faremærker skal være i forhold til emballagens størrelse. Det er vigtigt, at faremærker er korrekte i både størrelse, ordvalg og placering.

Kemiske stoffer og blandinger skal klassificeres, mærkes og emballeres forsvarligt for at forebygge ulykker og minimere påvirkningen af miljøet. CLP-reglerne sikrer en ensartet klassificering og mærkning globalt

Undgå ulykker med faremærkede produkter

Alle led i leverandørkæden har ansvar for, at kemiske stoffer og blandinger er mærkede efter CLP-reglerne. Mærkningen skal sikre, at du som forbruger hurtigt, kan se på et produkt, om det kan være farligt, hvilke farer der er tale om, og hvordan produkterne håndteres forsvarligt.

Produkterne kan indeholde stoffer, som f.eks. kan ætse huden, give alvorlige øjenskader, bryde i brand og eksplodere, være til skade for miljøet og udløse allergiske reaktioner. Det er derfor vigtigt altid at vende beholderen om og læse anvisningerne i varedeklarationen. 

Læs mere om, hvordan Varefakta mærker nonfood dagligvarer.

DanskVarefakta_28-10-20_28767

Miljøstyrelsen kontrollerer mærkningen

Miljøstyrelsen laver løbende kontrol af varerne, og har produktet ikke de rigtige faremærker kan der opstå farlige situationer hos forbrugerne. Det kan samtidig blive en økonomisk dyr affære for producenten, da varen i værste fald må trækkes tilbage fra hylderne eller ommærkes.

Her på siden kan du se de nyeste faremærker og få et bedre indblik i mærkning af faremærker. 

Oversigt over piktogrammer til brug ved faremærkning

Gas under tryk

Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
Indeholder nedkølet gas, kan forårsage kuldeskader.

Du kan støde på piktogram på gasbeholdere.

Eksplosivt stof

Ustabilt eksplosiv.
Eksplosiv, masseeksplosionsfare.
Eksplosiv, alvorlig fare for udslyngning af fragmenter.
Eksplosiv, fare for brand, eksplosion eller udslyngning af fragmenter.
Fare for masseeksplosion ved brand.

Du kan støde på piktogram på fyrværkeri, ammunition.

Brandnærende

Kan forårsage eller forstærke brand, brandnærende.
Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.

Du kan støde på piktogram på blegemidler, ilt til medicinske formål.

Brandfarlig

Yderst brandfarlig gas.
Brandfarlig gas.
Yderst brandfarlig aerosol.
Brandfarlig aerosol.
Meget brandfarlig væske og damp.
Brandfarlig væske og damp.
Brandfarligt fast stof.

Du kan støde på piktogram på lampeolie, benzin, neglelakfjerner.

Ætsende

Kan ætse metaller.
Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

Du kan støde på piktogram på afløbsrens, eddikesyre, saltsyre, ammoniak.

Sundhedsfare

Kan forårsage irritation af luftvejene.
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Forårsager hudirritation.
Farlig ved indtagelse.
Farlig ved hudkontakt.
Farlig ved indånding.
Skader folkesundheden og miljøet ved at ødelægge ozon i den øvre atmosfære.

Du kan støde på piktogram på vaskemidler, toiletrens, kølevæske.

Akut toksicitet

Livsfarlig ved indtagelse.
Livsfarlig ved hudkontakt.
Livsfarlig ved indånding.
Giftig ved indtagelse.
Giftig ved hudkontakt.
Giftig ved indånding.

Du kan støde på piktogram på pesticider, biocider, methanol.

Alvorlig sundhedsfare

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Forårsager organskader.
Kan forårsage organskader.
Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Kan fremkalde kræft.
Mistænkt for at fremkalde kræft.
Kan forårsage genetiske defekter.
Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.

Du kan støde på piktogram på terpentin, benzin, lampeolie.

Farligt for miljøet

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Du kan støde på piktogram på pesticider, biocider, benzin, terpentin.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig opdateret!

Når du tilmelder dig nyheder fra Varefakta, giver du samtykke til at modtage artikler, gode råd, guides samt tips og tricks til forbrugerprodukter, som kan hjælpe dig til at foretage trygge indkøb i din hverdag.

Varefakta passer godt på dine personoplysninger, og vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med den gældende databeskyttelsesforordning og databeskyttelseslov. Du kan læse mere om vores databehandling og dine rettigheder i vores privatlivspolitikDu kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet.