Hvorfor reguleres fødevaremærkning ved lov?

En varedeklaration på en fødevare skal sikre, at forbrugeren får de nødvendige oplysninger om produktet – både hvad angår indgredienser, næringsstoffer, holdbarhed, oprindelse mm.

En varedeklaration på en fødevare skal sikre, at forbrugeren får de nødvendige oplysninger om produktet – både hvad angår ingredienser, næringsstoffer, holdbarhed, oprindelse mm.

Færdigpakkede fødevarer skal derfor være mærket med en varedeklaration, så forbrugerne er i stand til at vælge den vare, der svarer til deres krav og behov.

Dette er vedtaget ved lov. Danmark har, fælles med resten af EU, en stor og kompliceret fødevarelovgivning. Ligesom mange af de øvrige EU-lande, har Danmark særlige regler i fødevarelovgivningen, der har indflydelse på mærkningen, og som kun gælder produkter, der sælges i Danmark.

Fødevareinformation forordningen

Forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne – også kaldet fødevareinformationsforordningen – det er titlen på biblen indenfor fødevaremærkning.

Med fødevareinformationsforordningen er reglerne for mærkning og næringsdeklaration samlet i én forordning. Forordningen er direkte gældende i Danmark.

Fødevareinformationsforordningen gælder generelt for alle fødevarer. Men når der for visse fødevarer findes mere specifikke regler for mærkning, herunder handelsnormer, varestandarder og beskyttede betegnelser, vil disse supplere/erstatte fødevareinformationsforordningen.

Forordningen har til formål at sikre et højt niveau for beskyttelsen af forbrugerne i relation til fødevareinformation, idet der tages hensyn til forskellene i forbrugernes opfattelse og deres informationsbehov, samtidig med at det sikres, at det indre marked fungerer tilfredsstillende.

Herudover fastlægger forordningen generelle principper, krav og ansvarsfordeling vedrørende fødevareinformation, navnlig mærkning af fødevarer. Den fastsætter midler til at sikre forbrugernes ret til information og procedurer for fødevareinformation, idet der tages hensyn til behovet for, at der er tilstrækkelig fleksibilitet til at reagere over for den fremtidige udvikling og nye oplysningskrav.

Desuden skal reglerne sikre forbrugeren i mod vildledende mærkning og markedsføring 1.

Bekendtgørelse om mærkering af fødevarer

Bekendtgørelse om mærkning af fødevarer nr 1355 af 27/11/2015 omfatter mærkning og markedsføring af fødevarer bestemt til salg inden for Den Europæiske Union. Reglerne i denne bekendtgørelse supplerer og gennemfører EU-regler om mærkning af fødevarer 2.

Mærkningsvejledningen

Fødevarestyrelsen har udarbejdet en mærkningsvejledning, der beskriver bestemmelserne i fødevareinformationsforordningen og mærkningsbekendtgørelsen. Vejledningen er rettet mod de myndigheder, der skal føre tilsyn med mærkningsreglerne og mod producenter, importører og forhandlere af fødevarer samt konsulenter, som alle os, der er ansat hos Varefakta, der dagligt udarbejder fødevaredeklarationer baseret på gældende national og europæisk lovgivning. Vejledningen har til hensigt at hjælpe myndighederne og fødevarevirksomhederne med at forstå og anvende reglerne for mærkning af fødevarer korrekt3.

Herudover findes der et hav af andre bekendtgørelser, forordninger, vejledninger, standarder, forskrifter, guides etc. relateret til fødevaremærkning.

Hvad er en vejledning?

En vejledning er ikke en juridisk bindende regulering og kan således ikke i sig selv være regulerende. Vejledningerne bruges til at uddybe og forklare reglerne inden for forskellige områder. Vejledningerne henviser til loven, bekendtgørelserne og relevante standarder.

Hvad er et direktiv?

Et direktiv er en bindende EU-retsakt. Det er dog kun bindende, hvad det tilsigtede mål angår, og medlemslandene bestemmer selv, med hvilke midler et direktiv skal gennemføres i national ret. Medlemslandene skal implementere direktivets bestemmelser indenfor en tidsfrist fastsat i direktivet4.

Hvad er en forordning?

En forordning er en af de retsakter, der anvendes i EU-lovgivning. En forordning er umiddelbart gældende i medlemslandene, hvilket betyder, at forordningen uden forudgående national indarbejdelse bliver en del af medlemsstaternes retsorden. Forordninger er bindende og indfører dermed rettigheder og pligter på lige fod med national lovgivning5.

Hvad er en bekendtgørelse?

Regler, der uddyber eller præciserer reglerne i en lov. Bekendtgørelser udstedes administrativt af et ministerium. En bekendtgørelse har samme virkning overfor borgerne som en lov, selv om den ikke er vedtaget af Folketinget6.

Hvad er en standard?

En standard er en detaljeret teknisk beskrivelse af en fremgangsmetode, et produkt, en prøvningsmetode eller en ydelse. I Danmark er det Dansk Standard, som er det centrale organ for standardisering, og det er derfor dem, som sørger for at udarbejde de danske standarder og implementering af europæiske og internationale standarder7. Standarder er ikke lov.

Hvad er en varefakta forskrift?

Hos Varefakta opererer vi med forskrifter. Varer med Varefakta-logo har ofte krav, der går ud over lovgivningen – som vi kalder forskrifter. Forskrifter er hermed ofte mere strikse end lovgivningen. På nogle produktkategorier fx cykellåse og nonfood dagligvarer stiller vi mange særkrav, hvor vi ikke finder lovgivningen tilstrækkelig og på andre har vi få særkrav, da lovgivningen er tilstrækkelig fx fødevarer. Varefaktas forskrifter er i løbende høringsproces og alle inviteres til at kommentere på Varefaktas forskrifter. Varefaktas forskrifter er ikke lov.